dijous, 19 de maig de 2016

El govern de Sils continua en desobediència pel Nyap

Us adjuntem els extractes ferms més importants dictaminats per la Justícia respecte el Nyap. La resta d'interpretacions d'una lectura que resulta insultantment simple només es poden qualificar com a Martinades, Nogue-pandisme i per l'habitual negligència en els informes tècnics municipals.Sentència judicial 257/13 de 2 de setembre, Jutjat contenciós-administratiu número 2 de Girona
"Anulo los acuerdos impugnados por no ser conformes a derecho, y por la ilegalidad del Estudio de Detalle aprobado el 5 de marzo de 2009.

Desestimo la pretensión indemnizatoria y ordeno al Ayuntamiento de Sils que requiera inmediatamente el derribo de lo construido al amparo de los acuerdos anulados, y que, caso que no lo derriben los interesados lo haga el Ayuntamiento a cargo de estos últimos". 


Sentència 939/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC):


Primero. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Sils contra sentencia de 2 de septiembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Girona.

Segundo. Declarar la ilegalidad, y consiguiente nulidad de pleno derecho, del Estudio de Detalle de la isla comprendida por la calle Bastiments, avenida la Selva, y avenida Països Catalans, aprobado definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sils, de 5 de marzo de 2009.


L'equip de govern d'IDS, ERC i ICV i els serveis tècnics municipals estan realitzant una campanya política i mediàtica per desvirtuar i incomplir l'ordre judicial.  L'oposició també considera que la seva posició "s’ha volgut menystenir o tergiversar de forma interessada" Us la reproduïm:

També us deixem una mostra de com canvien de criteri els serveis tècnics en sessió pública segons convingui:Recordem que existeix un informe signat pel mateix secretari negant la necessitat de cap estudi de detall en les llicències anul·lades.

Cal afegir, que el portal de la transparència de l'Ajuntament de Sils no publica cap d'aquestes dues sentències i s'ha limitat a difondre una versió absolutament tergiversada als Quaderns del Govern de Sils.


 


Tampoc ha estat publicada l'acta de Junta de Govern Local del dia 21 de març, a falta de tres dies que s'esgoti el plaç per a una possible impugnació en via administrativa davant l'Ajuntament. Veurem com actua la Comissió provincial d'Urbanisme. Tot i que en aquest assumpte del Nyap ha demostrat no encentar-la gaire, tampoc.
Actualment altres tècnics municipals, de la mateixa corda, ara diuen que s'ha d'enderrocar el Mànix.Informació relacionada:
 
L'escletxa

Nyap-informe

Hi haurà sorpresa: serà tombat per negligència municipal.

De querella criminal. 

"Por la temereridad.... procede imponer al Ayuntamiento demandado" 

Cronologia del Nyap.