dimarts, 30 de desembre del 2008

Han aturat el Nyap de Sils?

Fonts solvents ens informen que les obres de la nau industrial amb voluntat d’acollir una superfície comercial mitjana (vulgarment, Nyap) s’haurien aturat mitjançant un edicte municipal. Ignorem la data i el contingut de l’edicte. Esperem confirmar pròximament aquesta notícia. Veïns i veïnes ens informen que encara no han estat avisats o convocats per l’Ajuntament, ni tenen cap notificació oficial.

.

Més informació i comentaris: Supermercat.

.

Font: Sils, com més serem... Comenteu a la seva secció sobre el Nyap

Només a Auschwitz

Salvador Sostres / www.salvadorsostres.com

Els jueus només desperten compassió a Auschwitz. Fent fila per entrar a la cambra de gas. Només a Auschwitz. I fou a despit del món que, després de tant dolor, aprengueren que per sobreviure havien de defensar-se. No és estrany que després de persecucions i exterminis, que després que quasi tots els pobles del món tinguin algun episodi criminal amb els jueus; i després que tots sense excepció els haguem girat l'esquena en una ocasió, hagin après que la llibertat és un camí costerut i solitari. Però a l'estúpida socialdemocràcia no li agrada que Israel se'n surti ni que els jueus sobrevisquin, i ara diu que usen una força desmesurada, com si les guerres s'haguessin d'empatar i el que importés fos participar-hi. O que els palestins només tenen pedres, com si els mortífers coets de Hamàs només fossin pedres, i com si Israel hagués de renunciar al seu exèrcit perquè en lloc d'una eterna guerra per sobreviure això fos un partit de costellada amb el filial del Barça. Mentre el vell fantasma de l'antisemitisme continua recorrent Europa, vull dir que estimo aquest poble que té la noblesa i el coratge de defensar la democràcia i la llibertat enmig d'un cau de cínics, corruptes, assassins i fanàtics. Aquest poble que s'ha mantingut fidel a la memòria dels seus morts i que no l'ha traïda mai, i que no s'ha deixat comprar mai, i que ha defensat els valors occidentals allà on fins i tot la vella Europa ha dimitit de defensar-los, fent, per cert, molta, molta llàstima. El poble dels pobles, l'honor de l'espècie, emocionant lliçó de perseverança. Un missatge de dignitat i d'esperança quan aquí tot decau. Sou els bons en la guerra més crucial, els que no us heu rendit mai. No tingueu por. Sou l'elit de la humanitat.

.

Avui.cat (30/10/2008)

.

dilluns, 29 de desembre del 2008

Israel té dret a defensar-se


Salvador Sostres / www.salvadorsostres.com


Si a un país li negues el dret de defensar-se, li negues el dret d'existir. Els assassins de Hamàs han decidit no renovar la seva treva i Israel ha posat en marxa el seu exèrcit. That's what it is. Israel només vol viure en pau i a casa seva. I per no dimitir d'aquesta voluntat ha estat objecte de persecucions, matances, intents d'extermini i un odi brutal al llarg dels països i els segles que encara avui es concreta en moltes informacions que ens arriben del conflicte, marcades pel vell signe de l'antisemitisme. TV3 fa fàstic. Hi ha una persecució que sempre ha patit el poble dels pobles, el poble elegit. Que la llastimosa intel·lectualitat catalana, i la majoria de penosos periodistes que des d'Israel informen, amb l'alta excepció de la Jana Beris, que honora l'AVUI amb cròniques notables, es posin al costat dels terroristes de Hamàs en lloc de defensar un Estat democràtic com Isarel és tercermundisme cultural. Tothom que no sigui un indocumentat sap que la vocació d'Israel és viure en pau, i que Hamàs no cita ni una sola vegada en el seu text fundacional la necessitat de construir cap Estat palestí, i l'únic objectiu que té és acabar amb el poble de Déu. Les causes d'Israel han estat sempre la democràcia, la pau i la llibertat. I de moltes lliçons, i molt dures, n'ha après que de vegades cal armar-se fins a les dents per defensar aquests ideals. Per defensar-los de Hamàs i d'un món àrab que usa Palestina d'esquer i de propaganda per tenir una excusa per conspirar contra el món lliure. Els 2 únics Estats que sempre i arreu han donat la cara per la democràcia són l'israelià i l'americà, i mentre tu feies l'estúpida pantomima del pacifisme i de la tolerància ells enviaven llurs fills a morir per salvar-te l'alegria i la llibertat.


Font: Avui (29/12/2008)


.Hamàs a Google Imatges

´
Fes click a la imatge si vols saber més d'aquesta organització terrorista antisemita.

Khaled Meshaal, líder de l'organització terrorista Hamàs


Més informació i fotos: Hamás reprime una manifestación de protesta de Al Fatah en Gaza al diari espanyol El País.com
.

divendres, 26 de desembre del 2008

El Bloc fa un any.

Crítiques a IDS per destinar 503.000 € a la remodelació del camp de futbol i no haver consesuat les inversions.

Altres grups polítics haurien prioritzar un Centre de Dia i altres equipaments i actuacions a l'àmbit de l'ensenyament (CEIP i SES), a més la població reclama transparència en la gestió d'aquests diners públics després que IDS s'hagi negat a fer auditories a l'Ajuntament i a ser l'únic ajuntament català que s'ha negat a fer públiques les declaracions dels béns patrimonials del mentres -electes i no electes- de la Junta de Govern Local. Ha causat especial preocupació que sigui la secretaria la dependencia que gestionarà aquest import.
L'ajuntament està obligat a realizar les obres presentades i a contractar directament personal en situació d'atur per portar-les a terme, el que fa dubtar de la capacitat de l'ajuntament atès que fa pocs dies fins i tot es declara incapaç de poder facilita al Jutgat Social de Girona documentació, per manca de personal.
El més pesimistes temen que es deixin perdre aquest calés, que no s'hagin consesuat les inverions i que per ultim no es gestionin adecuadament per noves negligències municipals.
.

L'alcalde de Sils, els seus advocats, un recurs de reposició i un nou ridícul per Sils gràcies al seu ajuntament

En data, 3 d'octubre de 2008 i amb registre de sortida 4938 l'alcalde socialista Martí Nogué intenta interposar un recurs de reposició davant les ordres del senyor jutge de jutjat social número 1 de Girona en nom de l'ajuntament de Sils, és aquest:

continua amb més Bla, bla, bla.

Des del Jutjat li responen això:Recordem que són el mateix alcalde i serveis tècnics que estan atorgant llcències al Nyap de Sils i que aquests escrits tant fonamentants en Dret es paguen amb càrrec a les arques municipals.

Els escrits en pdf aquí

P.S: Gràcies a les nostres fonts (molt properes a IDS) per l'enviament.

Més informació sobre "perles" d'IDS aquí: A IdS confonen l'abreviatura de Normes Urbanístiques (NNUU) amb l'ONU.
.

Modificacions pressupostàries dades curioses

08 06 432 15000 Incentiu de productivitat: Serveis tècnics

Previsió: 13.215,60 Desviació: 1.101,30 Cost total: 14.316,90

08 03 422 22300 Transport Escolar

Previsió: 0,00 Desviació: 19.320,00 Cost Total 19.320,00

El cost del transport escolar que l'aaclde qualificava de gran esforç només s'allunya menys de 5.000 € del cost d'un incentiu de productivitat al serveis tècnics de Sils que han informat favorablement del Nyap.

Font: Edicte Núm. 16898 de l'Ajuntament de Sils a BOP de Girona de 16 de desembre de 2008 (pdf)
.

dijous, 25 de desembre del 2008

L'inici de les forces fosques a Sils: Així van començar les irregularitats dels que no volen auditories.

· 19 maig 2003, La Comissió de Govern Ordinària del dia 19 de maig de 2003 va aprovar inicialment el Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud, a instància de Miquel Safont Maresma, actuant en nom i representació d’STILCON SA.

. El 25 de Maig de 2003, eleccions municipals. CiU obté 7 regidories d'11

· 15 octubre 2003, ple municipal extraordinari , aprovació Text refós Pla Millora Urbana de la Unitat d’Actuació Sector Sud. Per deu vots a favor de C.i U. i d’I.d S i una abstenció del P.S.C. s’aprova aquest acord.

· 29 gener 2004, edicte de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, aprovar definitivament el Pla de millora urbana de la Unitat d’actuació del sector Sud, promogut per Stilcon, SA, i tramès per l’Ajuntament de Sils. Es publica el 10 de febrer de 2004 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
.
A l'actualitat continua aquí: Cronologia del Nyap. Comenteu allà.
.

dimecres, 24 de desembre del 2008

Bones Festes

IDS va contractar la pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament el 2 de juny de 2008, tres mesos després d'aprovar el Nyap.

9.- Acord d’adhesió a la pòlissa d’assegurança de l’ACM - Expdt. 2008/673
Proposta del Regidor de Hisenda, Afers Socials, Esports i Joventut.

Antecedents

El Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en sessió de 3 d’octubre de 2006 va decidir convocar un concurs per a la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi adhereixin.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 22 de novembre de 2006, número 4766, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit contracte.

En data 11 de desembre va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat presentades dues proposicions presentades per les mercantils Zurich i Mapfre.

En data 14 de desembre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar amb 110 punts la proposició de la mercantil Zurich i amb 50’55 la de la mercantil Mapfre.

En sessió de 18 de desembre de 2006 el Comitè executiu va adjudicar la dita pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi adhereixin a la mercantil Zurich.

Fonaments de dret:

- Articles 20 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

- La clàusula 1.3 del plec de clàusules de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, la qual estableix la necessitat que cada ajuntament aprovi un acord d’adhesió a dita pòlissa.

- Article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Decret de l’Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent

ACORD :

Primer.- Que el municipi de Sils s’adhereix a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i coprenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi adhereixin.

Segon.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos dies comptadors des de la recepció de còpia certificada al registre general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Tercer.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/València 231, 6º, 08007, Barcelona).

Font: Acta de la Junta de Govern local, 2 de juny de 2008

.
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sils/Shared%20Documents/Ajuntament/ActesJuntesGovern/080602Cg.pdf

.

Comenteu a: Sils, Com més serem...

.

Merry Christmas John Lennon

dimarts, 23 de desembre del 2008

970 MARTI & HOMS SL - FERRER Y OJEDA SA - UTE 6.966,57 € ; Fra assegurança responsabilitat civil ACM

ACM= Associació Catalana de Municipis i Comarques (web)
.
Martí&Homs Correduria d'Assegurances: Web
.
Cada dia és més habitual que els ciutadans reclamin responsabilitats a l’Administració. Per això, no és suficient una bona assegurança, sinó que les Administracions necessiten un bon assessorament en la gestió de reclamacions i en l’orientació a la prevenció, una assistència permanent en les consultes diàries i, en definitiva, un bon corredor que garanteixi en cada moment una resposta ràpida i una solució eficaç.
.
Ferrer i Ojeda, S.A. (web)
.
U.T.E= Unió temporal d'empreses
.
Davant les informacions tendencioses que està fent córrer IDS i els serveis tècnics de Sils a diferents grups polítics, informem del pagament 970 dels aprovats pe la junta de govern local a la UTE de les dues correduries de companyies asseguradores que cobreixen la responsabilitat que es derivi de les negligències municipals que poden ser la base de la anul.lació d'actes administratius i que ens volen fer creure que hauria de pagar Sils.
.

Carta al Reis d'Orient

Estimats reis de l’orient
tan sols demano un present

canvieu el batlle del poble
tot i que sembli un bon noble

.

diuen que es diu noguer
diuen també que és bomber

que té el cap ben “xargotat”
de tants focs que ha apagat

.

als arxius es fan “espurgues”
i gasta molt males “pulgues”

té alguns patges ben fidels
ja no se’n salva cap d’ells

.

va dir que no a aquells nens
i ara aixeca grans parets,

grans parets de formigó
que no tira ni un camió

.

els autocars no volia pagar
però entre tots el vam obligar

a la gent de vallcanera
els hi va tocar la pera

.

i la llar d’infants Quitxalla
apunt de dir-se “escaler-alla”

.

estimats Reis de l’Orient
només demano un present

que el senyor martí noguer
només faci de bomber.


Font: Comenari a Sils, Com més serem... Comenteu allà

.

El Nyap a la Fiscalia, segons Sils, com més serem...

Els veïns porten el Nyap davant del Síndic i d’Urbanisme

22 12 2008

4

Fonts de tota confiança informen al bloc que, en data 1 de desembre de 2008, els mateixos veïns i veïnes que van lliurar l’escrit de denúncia a l’Ajuntament, han sol·licitat la intervenció del Director General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per tal que, si l’Ajuntament de Sils no tramita l’expedient de revisió de llicències, Urbanisme formuli requeriment a l’Ajuntament per tal que procedeixi a ordenar la paralització immediata de les obres.

Amb la mateixa data, es va presentar també una Queixa davant del Síndic de Greuges de Catalunya per tal que es disposi a advertir a l’Alcalde i a l’equip de govern el compliment estricte de l’ordenament jurídic urbanístic.

També anuncien que en breu posaran el cas en coneixement del Ministeri Fiscal.

Els veïns concreten que aquestes actuacions són anteriors i completament independents de les denúncies formulades pels regidors d’ICV-EUiA (de 16 desembre 2008). Recorden que encara no han rebut resposta al seu escrit i que continuen demanant el recolzament actiu de tots els grups polítics municipals.


L'escrit:

.

Amb data 22 desembre 2008 i registre d’entrada 4348:

.

Que, en relació amb el requeriment formulat en data 25 de novembre de 2008 davant d’aquest Ajuntament (Registre d’entrada 4.009) d’incoació d’un expedient administratiu de revisió de llicències per les actuacions en curs que s’estan executant en la parcel•la 308 de la urbanització Can Cabirol de Sils, ubicada entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda La Selva de l’esmentat terme municipal (parcel•la cadastral 8394801DG7289S0001BL), les quals es troben emparades en llicències nul•les de ple dret, havent-se sol•licitat la suspensió de la seva executivitat, la paralització immediata de les obres i la pràctica d’anotació registral preventiva de la resolució de suspensió, les persones a dalt indicades posen en coneixement d’aquesta Administració, a títol merament informatiu, que:

.

(i) Mitjançant escrit de data 1 de desembre de 2008 i a l’empara d’allò que disposen els articles 197.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i 274.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, s’ha sol•licitat la intervenció del Director General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per tal que, si l’Ajuntament de Sils no tramita l’expedient de revisió de llicències, aquell òrgan formuli el corresponent requeriment a l’Ajuntament per tal que procedeixi a ordenar la paralització immediata de les obres referides per trobar-se emparades en llicències nul•les de ple dret.

.

(ii) Mitjançant escrit de data 1 de desembre de 2008, s’ha procedit a formular una Queixa davant del Síndic de Greuges de Catalunya per tal que, actuant en el marc de les funcions i competències que li reconeix la Llei 14/1984, de 20 de març, modificada per la Llei 12/1989, de 14 de desembre, es disposi a advertir a l’Alcalde i a l’equip de govern de l’Ajuntament de Sils el compliment estricte de l’ordenament jurídic urbanístic envers les actuacions de referència; tot l’anterior motivat per la desídia de l’Ajuntament davant les continuades queixes d’un nombrós grup de veïns d’aquesta població justificades per les greus irregularitats urbanístiques que han estat denunciades.

.

(iii) Es procedirà en breu a posar en coneixement del Ministeri Fiscal el conjunt de gravíssimes actuacions dutes a terme per l’Ajuntament de Sils en relació amb les obres de contínua referència, amb indicació de presumptes responsables, per tal que, si s’escau, s’obrin les oportunes diligències informatives.

.

I, atent a allò que ha estat exposat,

.

SOL•LICITA

.

Que tenint per presentat aquest escrit, es serveixi d’admetre’l i, en la seva virtut, es tinguin per informades les actuacions portades a terme per les persones a dalt indicades, als efectes de què aquest Ajuntament procedeixi de conformitat amb els pediments expressats en el requeriment d’incoació d’un expedient administratiu de revisió de llicències formulat en data 25 de novembre de 2008 (Registre d’entrada 4.009).

.

A Sils, a 22 de desembre de 2008.

.


Més informació i comentaris a: Supermercat.
.
Font: Sils, com més serem...
.
Comentaris: Sils, com més serem..
.

dilluns, 22 de desembre del 2008

ESCRIT AL QUADERN DE SILS: "SUPERMERCAT O NYAP ?"


Amb el vistiplau dels tècnics municipals i dels polítics locals que tenen responsabilitat de govern en l’Ajuntament del nostre poble, s’està construint una nau industrial per a una activitat d’autoservei amb aparcament exterior, a la parcel·la situada entre els carrers Països Catalans, Bastiments i Avinguda de la Selva de Sils.

D’entrada, observem com estan aixecant un edifici que sembla més propi d’un polígon industrial que no d’un poble com Sils. Com a prova, podem fixar-nos en el mur sense portes, finestres ni altres elements que limita amb el carrer dels Països Catalans.

Sempre a demanda dels veïns, no perquè se’ls hagi convocat ni tingut en compte, s’han fet dues reunions on tant l’arquitecte municipal com el senyor alcalde han afirmat la legalitat de l’obra que s’està executant, negant que ells poguessin negociar o parlar res amb l’empresa per millorar aspectes com ara distàncies entre façana i vorera, alçades, materials constructius, sortides dels
vehicles per determinat carrer, etc. La llei és la llei i no hi ha res a negociar, se’ns va dir: L’empresa constructora té tots els drets. Recordem que el nostre alcalde és també responsable de l’àrea d’urbanisme i president de la junta de govern local de 3 de març de 2008 que va atorgar la llicència d’obres 2008/30 a FONCIE SL.

Malgrat que se’ns ha dit que tot és legal, tenim els nostres dubtes, justament llegint les normes subsidiàries de planejament que regulen la parcel·la. Aquestes normes obliguen l’Ajuntament a fer un estudi de detall del solar, abans de donar cap llicència d’obra major. Aquestes normes estableixen que a la parcel·la es podran construir habitatges o “vivendes amb tolerància comercial”, “plantes baixes destinades exclusivament a botigues comercials” i “planta pis d´ús residencial”.

No entenem com a partir d’aquestes normes es pot construir una gran nau industrial que allotjarà una única gran superfície comercial (un supermercat Consum Basic). Tenim dret, com a ciutadanes i ciutadans, a tenir els nostres dubtes, molt raonables.

D’acord amb la llicència d’obra major aprovada, el carrer Bastiments, un carrer del barri residencial de Can Cabirol de Sils, amb cases unifamiliars de veïns, es veurà radicalment
transformat, amb greus perjudicis pels veïns i veïnes, per aquests motius:

a. L’existència d’un moll de càrrega i descàrrega situat a la part del darrera del supermercat que s’està construint, enganxat a la vorera del carrer Bastiments. El carrer es convertirà en zona de circulació i maniobra de camions i altres vehicles de serveis.

b. A més, tots els vehicles dels clients del centre comercial sortiran pel carrer Bastiments, quan hi havia altres opcions de sortida per altres carrers que envolten la parcel·la.

c. No ens oblidem del soroll provocat per camions i furgonetes de mercaderies i serveis, pel trànsit de sortida dels clients, pels compressors i aparells d’aire condicionat situats en la planta alta de l’edifici de dues plantes construït al davant de les cases dels veïns. Tot sembla incompatible amb la consideració del carrer Bastiments com a “zona de sensibilitat acústica alta”, amb cases on viuen, descansen i dormen nens i adults.

d. Alguns punts de la façana de l’edifici que s’està construint estan a zero centímetres d’una vorera de 1,30 metres. Els veïns ja tenen, a l’altre costat del carrer, un llarg i angoixant mur de 7 o 8 metres d’alt, sense finestres ni altres elements, que projecta una llarga ombra sobre carrer i cases.”

No estem en contra que es creï una zona comercial en aquesta àrea, però hi havia moltes altres possibilitats i no aquesta aberració. A més de la lletjor que suposa aquest nau industrial al mig del teixit urbà de Sils, no és cap exageració pensar que han convertit el nostre carrer Bastiments en el pati del darrera del negoci del supermercat.

ANNA MARTÍN I WENDY GONZÀLEZ
.

El Nyap, sense estudi de detall, urbanització incomplerta

040

042

Comentaris a: Sils, com més serem...

.

dissabte, 20 de desembre del 2008

El Clam.


Llocs on podem signar contra el Nyap:

Pavelló de Sils
L’Estanc de Sils, al mostrador de la primitiva
Bodega de Sils
Ferreteria Serra
Bar Canigó
Benzinera pròxima al Nyap
Associació Centre Cívic Social i Cultural de Vallcanera
Bar la Esperanza de Vallcanera
Bar Juanillo de Vallcanera
Super de Vallcanera
Esteticien Sara de Les Mallorquines
Associació de Veïns de Les Mallorquines
Super de Les Mallorquines
Forn de pa del carrer de Mallorquines

Lloc on pots comentar la teva signatura (Ja som + de 200) per aturar el Nyap:

Bloc, Sils, com més serem...
.

divendres, 19 de desembre del 2008

Els serveis jurídics d'ERC ja han informat a AMS que hi ha irregularitats al Nyap

El regidor d'AMS, Antonio Tello, un dels molts signants contra el Nyap de Sils

Fonts dignes de confiança han confirmat al Bloc que el serveis jurídics d'Esquerra Republicana de Catalunya han informat ja a AMS que els veïns i veïnes que signen contra el Nyap tenen motius legals pe la seva reclamació i que s'hauroen d'aturar les obres. Tanmateix des d'AMS es vol fer un escrit al seu bloc per fer públic el seu posicionament i actuacions respecte aquest assumpte que està centrant l'actualitat municipal i on ICV ja ha reclamat la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya i dels Serveis territorials d'urbanisme de Girona.

A CiU, fonts de l'agrupació local silenca informen que també s'han adreçat als serveis jurídics de la central de la federació a Barcelona i estan esperant la seva opinió.

En tots tres casos, l'escrit dels veïns i veïnes que els van lliurar als quatre partits és el docuemnt que han sotmès a consideració dels serveis jurídics dels grups amb representació municipal.

L'únic grup que no ha volgut assessorament legal de la seu central del seu partit és IDS-PM vinculat al PSC-PSOE, que ha estat el que ha aprovat la llicència que en opinió dels juristes dels partits avalen les tesis veïnals sobre el que existeix la proposta de realitzar un ple en que entre altres assumptes es voti la paralització de les obres del Nyap.
.


Amb l'Albert

Sí que podem fer les auditories que extirparan de les nostres vides els responsables que darreramet tot hagi anat tan malament

Sí que podem donar veu als que protesten contra els que autoritzen murs de vuit metres mentre es permeten horts il.legals o xalets a sòl forestal.

Sí que podem

Són les creences escrites en els documents fundacionals que marquen el destí d'un poble.

Sí que podem.

Ho xiuxiuejaven els esclaus i els abolicionistes quan obrien el camí de la llibertat.

Sí que podem.

Ho cantaven els immigrants quan partien de costes llunyanes i els pioners que empenyien cap a l’oest contra implacables erms.

Sí que podem.

Era la crida dels treballadors que s’organitzaven; de les dones que reclamaven poder votar; d’un President que va escollir la lluna com a nova frontera; d’un Rei que ens va portar al cim i ens va assenyalar el camí cap a la Terra Promesa.

Sí que podem per la justícia i la igualtat.

Sí que podem per les oportunitats i la prosperitat.

Sí que podem alliberar aquest poble.

Sí que podem millorar aquest món.

Sí que podem.

Sabem que la batalla que ens espera serà llarga, però recordeu sempre que no importen quins obstacles s’interposin al camí, res pot interposar-se en el camí de l’empenta de milers de veus que volen un canvi.

Ens diuen que no podem fer-ho. És la cridòria dels escèptics... cada vegada serà més forta i més discordant.

Ens han demanat que ens aturem i que tornem a la realitat. Hem estat avisats contra l’oferiment de falses esperances Sils.

Però en la sorprenent història de les dones i els homes, mai no hi ha hagut res de fals en l’esperança.

Avui les esperances de la nena que va a un barracó del SES de Sils són les mateixes que els somnis del nen que aprèn vingut des de llocs remots; recordarem que alguna cosa està passant al nostre poble; que no estem tan dividits com diuen els nostres govern; que som un poble; som igualts en drets ioportunitats; i que junts començarem el millor i més gran capítol de la història de Sils amb tres paraules que ressonaran per tots els nostres veinats, a cada llar des de Vallcanera fins a Sils.

Sí que podem.


.

La taxa que IDS no paga cada cop que posa l'escut de Sils al seu Bloc


Imatge del Bloc d'IDS-PSC de Sils


Taxa S.3....... Per autorització utilització de l'escut municipal..... 14,50 €


Es dóna la circunstància que fan servir l'escut al mateix escrit del seu bloc que obliga a pagar prèvia autorització una taxa municipal de 14, 50 €, segons les noves ordenances fiscals. Abans que ens volguin cobrar aclarim que l'escut que es reprodueix forma part d'un escrit del Bloc del grup de govern que ha aprovat aquesta ordenança fiscal, amb la qual cosa ens acollim al dret de repetició en cas de reclamació municipal :-))).

dimecres, 17 de desembre del 2008

L'impacte Massabé


Massabé és una de les àrees agrícoles més interessants de Sils i rodalies. A més de funcionar com a zona amortidora d'impactes de l'actual perímetre de l'Estany, les comunitats florístiques i faunístiques presents són de gran interès conservacionista.

En cas de desenvolupar-se el projecte d'urbanització, caldrà veure com afecta tot plegat a la dinàmica natural de la zona, tot i que, a priori, cal lamentar aquesta nova retallada del paisatge agrícola de la Selva, l'hàbitat més ric i divers i alhora el més desconsiderat i menystingut per tots, tant per la societat en general com per les administracions i els diferents governs municipals.

Em pregunto si naturalistes, estudiosos i científics no tindrem gran part de culpa, en no saber transmetre de manera eficaç com i perquè els espais més propers necessiten de la nostra consideració i protecció.
.
Font:
Urbanització del veïnat de Massabé Al Bloc de l'Estany de Sils . Llegiu també:Massabé, més ciment a Sils: i Defensar l'Estany de Sils de la Ronda i els 110 KV al Bloc
.

Sí a la revisió de la llicència del Nyap per tècnics independents


Llei d'Urbanisme de Catalunya:

.
1. Les llicències i les ordres d'execució el contingut de les quals sigui contrari a les determinacions d'aquesta Llei, dels plans urbanístics o de les ordenances urbanístiques municipals han d'ésser revisades seguint el procediment pertinent entre els que estan establerts per a la revisió dels actes en via administrativa.
2. El director o directora general d'Urbanisme pot instar la incoació dels expedients de revisió, mitjançant petició raonada efectuada a l'ajuntament, tant si es tracta d'actes nuls com si es tracta d'actes anul·lables.
3. Si les obres autoritzades es troben en curs d'execució, l'òrgan competent per a acordar la incoació de l'expedient de revisió ha de suspendre l'executivitat de l'acte administratiu i ordenar la paralització immediata de les obres iniciades a l'empara d'aquest acte.
4. L'ajuntament ha d'acordar, si és procedent, mitjançant el pertinent procediment de restauració de la realitat física alterada, l'enderrocament de les obres dutes a terme, sempre sens perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles conformement al que disposa aquesta Llei.
.
Més informació: Els i les veïnes sí diuen quines infraccions s'han comès
.
Comentaris: Sils, Com més Serem...
.

CiU Riudarenes

Bon Nadal i Feliç Any Nou 2009

La manca de responsabilitat dels pressupostos Nogué fa que l'oposició els tombi.

Dimecres, 17 de desembre de 2008


L’oposició tomba el pressupost del govern pel 2009

J.C.. Sils.

Els tres grups de l’oposició de Sils, CiU, AMS i ICV-EUiA, van votar en contra del pressupost presentat pel govern en minoria d’IdS, de manera que no va ser aprovat. El pressupost pujava 4.454.250 euros i els diferents grups van al·legar raons diverses per oposar-s’hi.
.

El Punt (17/12/2008)

.

Mas promet eliminar els 80 km/h i la velocitat variable si arriba al govern


El president de CiU, Artur Mas, ha promès aquest dimarts que eliminarà la restricció de 80 quilòmetres per hora i la velocitat variable en els accessos a Barcelona si governa a Catalunya.

El conseller d'Interior, Joan Saura, va presentar aquest dilluns un nou sistema de velocitat variable que s'aplicarà a les carreteres catalanes i que podria arribar a ser de 40 quilòmetres per hora a l'autovia de Castelldefels (Baix Llobregat) i l'autopista del Garraf. Mas ha definit aquestes mesures com una "ximpleria, un contrasentit i una irracionalitat".

En declaracions als passadissos del Parlament, ha criticat que es pugui limitar fins a 40 km/h la velocitat en autopistes de dos i tres carrils, sobretot tenint en compte la crisi del sector de l'automòbil. "La gent pot tenir la sensació que per anar a 40 km/h ja es pot comprar un patinet", ha ironitzat.

Ha assegurat que si CiU torna al govern, recuperarà unes velocitats "normals" en vies de capacitat de dos i tres carrils, "que és el que recomana el sentit comú", ha afegit.
Per evitar accidents, ha advocat per fer més controls d'alcoholèmia, però no es pot fer "a base d'anar a pas de tortuga".


Font: Avui.cat

.

dimarts, 16 de desembre del 2008

Massabé, més ciment a Sils:

IDS penja la convocatòria del Ple d'avui dues hores després de la informació al Bloc i cinc hores abans del Ple


El web municipal continua sense informar.

Més informació: Ple de pressupostos, avui i sense convocar al Web municipal.
.

Ple de pressupostos, avui i sense convocar al Web municipal.

Es tracta d'un Ple extraordinari i ni el web d'IDS ni el web de l'ajuntament informen. Però avui hi ha ple.

No consta que s'hagin expossat els pressupostos al taulell d'anuncis de l'ajuntament. El Ple té caràcter extraordinari i el públic no pot parlar per voluntat del Sr. alcalde.

Por del Nyap o nova negligència?
.

dilluns, 15 de desembre del 2008

El Nyap de Sils a Google


Fes clic a la imatge per veure els resultats de la cerca

Comentaris sobre el Nyap de Sils al bloc Sils. com més serem...

.

Els i les veïnes sí diuen quines infraccions s'han comès

15 de desembre, 19 h. a l' Ajuntament de Sils:

Volem un ple per votar l'aturada del Nyap

.

016

(i) Respecte el permís municipal ambiental atorgat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 21 de maig de 2007, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (expedient 13/2007) i la seva modificació puntual instada per CONSUM, S. COOP. VALENCIANA (també consta en l’expedient 13/2007):

- El règim urbanístic aplicable sobre els terrenys de referència no permeten l’ús comercial en edificació aïllada sinó, en tot cas, l’ús d’habitatges amb tolerància comercial. El permís municipal ambiental és, en aquest sentit, contrari a les Normes Subsidiàries de planejament de Sils i, en concret, al seu article 155. No existeix compatibilitat urbanística per a portar a terme l’ús comercial pretès i, per tant, la seva autorització comporta una clara reserva de dispensació de la normativa aplicable als terrenys.

- El procediment administratiu tramitat per l’Ajuntament vulnera la normativa de procediment aplicable, en el benentès que:

_ No consta que el Secretari municipal hagi emès cap informe en relació amb el permís municipal ambiental. Si més no, aquest informe degut no consta en l’expedient administratiu 13/2007. Per tant, es contravé clarament l’article 79, apartat b), del ROAS.

_ L’Ajuntament no conferí audiència als veïns afectats directament en el procediment, contravenint allò que prescriu l’article 80 del ROAS.

_ La tramitació de la modificació del permís municipal ambiental en règim de comunicació, instada per l’entitat CONSUM S. COOP. VALENCIANA i autoritzada per l’Ajuntament, no comptà tampoc amb l’emissió de cap informe de Secretaria.

_ L’Ajuntament atorgà el permís municipal ambiental en règim de comunicació autoritzant la implantació comercial de referència sense disposar prèviament del vist-i-plau de la Direcció General de Comerç relatiu al grau d’implantació comercial de l’empresa promotora del centre i al compliment de les previsions contingudes en el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials.

_ L’Ajuntament no exigí, en cap fase del procediment ambiental, l’anàlisi exhaustiu de l’impacte paisatgístic, mediambiental, de mobilitat, acústic ni tampoc disposà cap condició u obligació en aquest sentit. Es desconegueren totalment, per altra banda, les possibles ingerències de l’ús esmentat envers els veïns que resideixen a tocar del supermercat projectat.

(ii) Respecte la llicència d’obres majors atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 3 de març de 2008, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (expedient 2008/30); respecte la modificació d’aquesta, aprovada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 6 d’octubre de 2008, a favor de l’empresa FONCIE, S.L. (també correspon a l’expedient 2008/30); i respecte la llicència d’obres majors per a adequació interior d’un establiment comercial, atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sils en sessió de data 6 d’octubre de 2008 a favor de l’empresa CONSUM S. COOP. VALENCIANA (expedient 2008/201):

- El règim urbanístic aplicable sobre els terrenys de referència no permete l’edificació aïllada plantejada sinó, en tot cas, l’ús d’habitatges amb tolerància comercial. Les llicències d’obres atorgades per l’Ajuntament de Sils són, en aquest sentit, totalment contràries a les Normes Subsidiàries de planejament i, en concret, al seu article 155.

- Manca la tramitació i aprovació de l’Estudi de Detall necessari per poder edificar en els terrenys de referència tot considerant la volumetria projectada, la seva disposició en el solar, les condicions urbanístiques imposables, etc. No existeix, per tant, l’instrument urbanístic necessari per a poder atorgar les llicències urbanístiques d’obres, quan així ho exigeix el planejament general previ a la vigent Llei d’urbanisme.


Compareu amb: L'alcalde de Sils, els seus advocats, un recurs de reposició i un nou ridícul per Sils gràcies al seu ajuntament i Barra oberta d'IDS al Nyap
.

divendres, 12 de desembre del 2008

Junts i juntes signant per aturar el Nyap


Llocs on podem signar contra el Nyap:


Pavelló de Sils
L’Estanc de Sils, al mostrador de la primitiva
Bodega de Sils
Ferreteria Serra
Bar Canigó
Benzinera pròxima al Nyap
Associació Centre Cívic Social i Cultural de Vallcanera
Bar la Esperanza de Vallcanera
Bar Juanillo de Vallcanera
Super de Vallcanera
Esteticien Sara de Les Mallorquines
Associació de Veïns de Les Mallorquines
Super de Les Mallorquines
Forn de pa del carrer de Mallorquines

Lloc on pots comentar la teva signatura (Ja som + de 200) per aturar el Nyap:

Bloc, Sils, com més serem...


.

Aturar és Canviar

dijous, 11 de desembre del 2008

Barra oberta d'IDS al Nyap


21.- Llicència d'obres, expedient 2008/207.
Proposta de l’Alcaldia, règim interior, urbanisme i comunicació.
Identificació de l’expedient : Expedient Llicència d’Obra Major núm. 2008/207 a favor de FONCIE SL.
Fets :
-
En data 15 de setembre de 2008 i amb Registre General d'Entrada 2008/3129 FONCIE SL va sol.licitar llicència d’obres per obertura de rasa per nou subministrament amb línia elèctrica de mitja i baixa tensió.
-
En data 10 d'octubre de 2008 l’interessat va presentar autoliquidació i abonar les taxes per anàlisi d’expedients de llicències d’obres, impost sobre construccions, instal.lacions i obres, i fiances.
-
Els serveis tècnics i jurídics han emès l’informe corresponent.
Fonaments de dret :
- Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refòs de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
-
Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 2/2002 d’Urbanisme.
-
Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades per la Comissió d'Urbanisme en data 26-agost-1985, modificades puntualment i aprovades per la C.P.U. en data 16-desembre-1999.
-
Ordenança de Policia Urbanística, aprovada pel Ple del 28-març-1995.
-
Articles 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'Obres, Activitats i Serveis.
-
Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, text refòs de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
-
Decret de l'Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
A C O R D
Primer.- Atorgar llicència d’obres, Exp. 2008/207 a FONCIE SL, consistents en obertura de rasa per a instal·lació de les escomeses de línies de MT I BT subterrànies per a nou subministrament a futura nau destinada a establiment comercial en règim d’autoservei, al carrer PAÏSOS CATALANS I AV. BARCELONETA.
Pressupost d’execució: 35.653,74 €.
Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquesta llicència al compliment de les condicions particulars següents:
-
Es complirà el Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de Seguretat i Higiene en el Treball.
-
Al compliment de l’estudi de senyalització presentat.
Tercer.- Aprovar les liquidacions següents:

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, d’acord amb el que estableix l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal reguladora, per un import de //1.248,00,-// €.

Taxes per anàlisis d’expedients de llicències d’obres, per import de //212,00,-// €.

Fiança per a respondre de la correcta gestió de terres, runes i altres matèries residuals originades en l’activitat de construcció, enderroc o excavació, per un import de //17.826,87,-// €.
Quart.- Donar trasllat del present acord a l'interessat .

Font: Acord 21 de la Junta de Govern Local de 20 d'octubre de 2008. (aquí en pdf)
.

15 de desembre, 19 h. a l' Ajuntament de Sils: Volem un ple per votar l'aturada del Nyap

Revolució Bastiments a Sils


Poques vegades tanta gent deurà a les veïnes i veïns d'un sol carrer tanta l'empenta, il.lusió i lliçó del que el poble pot fer superant les adversitats dels buròcrates i les forces fosques que es pensen que són els amos de la nostra qualitat de vida.

Si voleu comentar i animar, al bloc Sils, com més serem...
.

Queda constància

Que en quedi constànciaESPAIS DESNONATS

Que en quedi constància d'aquest procés de lluita no violenta contra la MAT. Un procés que és admirable tant per la perseverància de les persones, com pel fons dels seus missatges i la forma pacífica i democràtica d'oposar-s'hi.
.

Més sobre el Nyap al Diari de Girona: "ICV-EUiA-EPM Proposa una reunió amb el govern de Sils"

SILS | DDG

ICV-EUiA-EPM de Sils, a l'oposició a l'Ajuntament, vol reunir-se amb el govern per aconseguir la paralització de les obres del supermercat que s'està construint al poble. També volen aconseguir el suport dels regidors per destinar l'ajuda governamental als municipis a la creació del màxim nombres de llocs de treball i la dinamització de l'economia local, dedicant aquesta a l'eliminació de les barreres arquitectòniques de tot el nucli urbà.

Invitació a solucionar


EL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA-EPM ES DIRIGEIX A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE SILS: IdS-PM, CiU, AMS.

ICV-EUiA-EPM proposa una reunió amb totes les regidores i regidors de tots els grups municipals de l'Ajuntament, amb dos punts a discussió:

1. - El passat 25 de Novembre, un grup de veïnes i veïns afectats per les obres del supermercat CONSUM, van lliurar un recurs a l'Ajuntament de Sils, denunciant greus irregularitats urbanístiques.
Alhora ens van lliurar a tots els grups municipals una còpia del seu escrit i en un escrit adjunt, ens demanaven que col•laboréssim en la seva justa causa, amb una petició destacable: paralització de les obres en curs.

Proposem que el primer punt sigui aquest: recolzar la proposta veïnal i la convocatòria d'un ple per acordar la paralització de les obres en curs.

2. - Nou fons d'inversió municipal, el pla anticrisi del govern central.
Per optimitzar les possibilitats que representa aquest modest pla anticrisi del govern central, proposem estudiar conjuntament mesures que permetin la màxima creació de llocs de treball i alhora la dinamització econòmica local.
La nostra proposta és un pla integral d'eliminació de barreres arquitectòniques en tots els nuclis de població del terme municipal, que inclogui l'ampliació de les voreres perquè assoleixin una amplada suficient, tal i com ja varem plantejar en una moció presentada al mes de febrer.

Aquest pla integral d'eliminació de barreres i ampliació de voreres s'hauria de complementar amb l'estudi de mobilitat que se’ns acaba de presentar, com a conseqüència de les mocions del nostre grup i de CiU, i que encara està pendent de la seva discussió.

Proposem que la reunió conjunta es celebri el proper dilluns, dia 15 de Desembre, a les 19 hores, a l'Ajuntament de Sils.

Cristina Simó Alcaraz i Albert Miralles Güell, ICV-EUiA-EPM de Sils

Sils, 9 de desembre de 2008.

Font: La Veu de Sils
.

dimarts, 9 de desembre del 2008

L'oposició veïnal al Nyap fa que es torni a aturar el POUM de Sils


Fonts internes de l'ajuntament i properes al grup IDS-PM han informat al Bloc que l'elevat nivell d'opisició veïnal al Nyap està aturant l'aprovaió del POUM Nogué que té per intenció urbanitza i construir nous pisos al cercle blau marcat al gràfic extret de Google Earth. Es dóna la cirsumstància que el mateix Nogué ha afirmat en premsa que sí estan treballant en el nou POUM.

La nova edificabilitat prevista a aquestes parcel.les, han estat motiu de crítica des de l'oposició perquè la major part són propietat de l'actual alcalde que també ostenta la regidoia d'urbanisme.

Agraïm a les nostres fonts les seves informacions.
.

Narcís Colomé a Riu d'Arenes


L'equip de govern i jo mateix hem treballat, us ho puc ben assegurar, de manera incansable, en tots els àmbits municipals. N'hi ha hagut de molt urgents i d'altres que necessitaven de petits retocs, però tots han estat atesos amb dedicació i voluntat. Sens dubte, a aquestes alçades ja no es qües tiona ni la capacitat humana ni de treball d'aquest govern: els dubtes s'han esvaït. Així ho
percebo del batec diari delnostre poble.


El 10 d'octubre de 2008, el Ple de l'Ajuntament va aprovar un cr èdit per tal de fer front a la situació d'endeutament, en què l'anterior govern va deixar les finances municipals. Dins d'aquest context, cal dir però, les cosescom són,que van promoure la construcció de la nau de la brigada municipal. Tot i que també és cert i, per tant, cal esmentar-ho,que aquesta obra, com moltes
altres, no es va pagar. Però és que, a més, el problema rau en què no hi havia una partida pressupostària per al seu finançament. Sense por, cal afirmar que durant molt de temps s'ha deixat de banda la primer norma bàsica: què farem i com ho pagarem? Per això,ara, amb més voluntat de treball que de protagonisme, s'ha demanat el crèdit del qualus parlava. Aquesta forma de finançament és una eina corrent, però cal utilitzar-la dins una visió de conjunt, on l'economia municipal es contempli d'una manera ordenada, sense improvisacions ni frivolitats. És doncs, dins aquest concepte d'ordre, que s'ha sol·licitat aquest crèdit, que servirà per endegar actuacions de transcendental importància per al nostre poble. Dins d'aquest projecte global, hi ha
la urbanització de la zona on s'ha d'ubicar l'escola i el Pla d'ordenació urbanística municipal de Riudarenes, que havia quedat encallat per una manca de previsions, i que ara s'han reactivat de nou, amb el benentès que per a nosaltres és una eina imprescindible peraldesenvolupament de Riudarenes.
D'altra banda, dins d'aquesta planificació per posar remei a la precària situació en la qual van deixar el nostre poble, hem previst reduir la forta despesa municipal i hem sol·licitat una sèrie de subvencions que ajudin l'economia del Consistori.
Tota aques ta reestructuració es va fer per no parar el nostre progrés, ni en època de crisi i, per tant, us puc assegurar que Riudarenes suportarà els temps tan difícils que vivim. La prova és tot el que estem fent.
Un gran projecte que hem arrencat és l'habilitació d'un espai municipal per fer activitats culturals i educatives, -El casal cultural on s'hi impartiran cursos de tota mena, com ara reforç escolar, classes d'idiomes, arts plàstiques etc. Aquest projecte, que amb el temps creixerà molt fins a enquibir-h i una biblio teca pública, era un dèficit que el nostre poble tenia en equipaments culturals i que nosaltres veníem reclamant.
També, treballem per a la gent gran i per als joves, els ajudarem en les seves activitats i posarem a la seva disposició tots els mitjans que estiguin alnostre abast.
En un altre àmbit, aquest nou Govern està examinant noves mesures, per tal de gestionar l'empresa de serveis municipals SEMURSA que, actualment, pateix problemes d'incompliment normatiu del medi ambient i una desorganització administrativa. Tots sabem que, en l'època del senyor Gironès, aquesta empresa va ser advertida per la Sindicatura de comptes i denunciada per MediAmbient.
En el programa demillora dels serveis, hem adquirit nous contenidors per al reciclatge i un sistema de recollida quemillorarà la precarietat de l'actual. Ben aviat, gaudiremd'una recollida de deixalles en condicions.
Així mateix,us faig saber que hem signat un contracte amb el Girona Futbol Club,per tal que aquesta entitat faci servir els camps de futbol en algun dels seus entrenaments. Amb aquest acord,aconseguim treure rendibilitat a unes instal·lacions esportives que,pel seu cost,noeren rendibles, i alhora, podem presenciar l'entrenament d'un equip de futbol d'elit en el nostre poble.
Aquests són a grans trets, part de la nostra obra de govern. Com veieu doncs ,m'inclino per una actuació constructiva, ja que amb el ressentiment de l'oposició no farem res. Ells han optat per generar polèmiques on no n'hi ha, o per magnificar petites coses que sempre poden passar en un equip nou. Tot i així, la nostra opció és treballar per al poble; malgrat que ens trobem en temps difícils i l'oposició no ajudi gens.Algun dia canviaran les coses, nosaltres som optimistes i estem segurs que tots junts podem progressar.
Creiem que tot l'equip deGovern estem fent una bona feina.

Alcalde de Riudarenes
NarcísColomé

.

dilluns, 8 de desembre del 2008

En Nogué s'entesta en les seves polítiques i obvia el Nyap, la llar d'infants, l'edificabilitat de les seves parcel.les, Can Celdoni i el seu souMartí Nogué.: «No descartem cap pacte amb cap grup»


L'alcalde de Sils reconeix que IdS-PM no estan tancats a arribar a un acord per governar amb cap grup, assegura que en el pla general que s'està tirant endavant s'han incorporat al·legacions ciutadanes i nega que la variant de la C-63 posi en perill els estanys de Sils

-Com valoreu aquesta primera part de mandat en què IdS-PM ha hagut de governar en minoria?
- «Vam apostar a l'entrada del mandat a fer un govern d'esquerres amb Iniciativa i Acord Municipal. Però va ser impossible arribar a acords amb tots dos grups. Si venien uns no venien els altres. En aquell moment amb CiU, pels desgavells que tenien, vàrem considerar que de moment no havíem de parlar de tot això i vam optar per fer un govern de minoria. Com ha anat? Fins a avui hem arribat. Hem hagut de fer acords puntuals en temes determinats.»

- Descarteu algun pacte fins al final de mandat amb algun dels grups?
- «No. Ja vam dir que estaríem un temps així i no descartem cap pacte amb cap grup.»

- Els quatre regidors d'Independents de Sils esteu governant i us feu càrrec de totes les àrees. No és massa feina per només quatre persones?
- «Sí que és feina. Però com que som quatre que ens avenim molt bé allà on no arriba un l'altre acaba d'ajudar. Ho hem de fer una mica entre tots tot.»

- Com estan els treballs per tirar endavant del nou pla general?
- «Es va aprovar inicialment en l'anterior mandat. En aquell cas nosaltres ens vam abstenir perquè hi havia d'haver al·legacions. Vam dir que fos la gent que amb les seves aportacions digués què li semblava, Perquè a última hora el POUM és una cosa per al poble. Hi va haver un munt d'al·legacions i l'equip de govern anterior va optar per no respondre'n cap i ho va deixar l'any abans de les eleccions en stand by. Nosaltres tan bon punt vam entrar vam tornar a començar. Vam dir a l'equip redactor que s'estudiessin i es revisessin les al·legacions, perquè diguessin quines es podien acceptar i quines no, i que presentessin un esborrany per començar a parlar. Vam fer-ho fa un any, i passat l'estiu ja vam començar a explicar el que pretenia l'equip redactor amb les al·legacions als grups de l'oposició. Hem tingut tres o quatre xerrades i ara estem en un moment en què hem de començar a tancar-lo per presentar-lo l'any vinent.»

- El grup municipal d'ICV ha alertat últimament que la variant de la C-63 i la construcció d'una ronda posen en perill els estanys de Sils?
- «És mentida. Pel que fa a la variant, al plànol de carreteres de la Generalitat hi ha dues possibilitats. La C-63 passa pel centre del poble. Com en tots els pobles hi ha d'haver una variant. En la planificació del POUM ja l'anterior equip de govern va arribar al consens amb Carreteres per enviar-la directament a Maçanet amb dues alternatives: una que passa ben bé pel mig de l'estany, i una altra que només talla una mica l'estany a la punta més propera a Maçanet. S'ha consensuat amb carreteres que en el POUM deixem aquesta, que és la que menys afecta Sils. Pel que fa a la ronda, el dia que es desenvolupi aquella zona la gent haurà de tenir una alternativa. En el POUM, hi ha previst fer un camí, que no es una ronda, amb la característica que té dos sentits i entre 3,5 i 4 metres de vorera. Voreja el casc antic. Això no és una ronda; és un camí de ronda. Es vol que els cotxes no passin pel casc antic. Hi ha un grup municipal que ha informat la gent malament. Els han venut que, tots els cotxes que passen per la C-63, els volem fer passar per aquí. S'ha tergiversat la realitat de què es pretén. Sils a la llarga ha de créixer cap aquí; si no li dones una sortida alternativa, ja l'hem fotuda per sempre.»

- Un altre tema polèmic ha estat la recepció de Vallcanera, que encara cueja?
- «Ara està cedit a l'Ajuntament. Per què ho vàrem acceptar? Ja fa 22 anys el govern va accedir que passés de junta de compensació a entitat. Això volia dir que hi havia les obres d'urbanització fetes; ben fetes no: fetes. Segons la llei, només es pot estar en entitat urbanística cinc anys i n'han passat 22. Mai fins avui les diferents juntes que hi havia hagut havien demanat a l'Ajuntament formalment que es fes càrrec de la urbanització. I ara ho han demanat. Ho van demanar l'agost en assemblea i ens en vam fer càrrec. Perquè era obligació i perquè la junta que va entrar el 30 de març passat l'únic objectiu que tenia era entregar la urbanització. No volien ni sentir a parlar de res. A partir del 30 d'agost van tancar la seu i s'han despreocupat totalment de Vallcanera. I fins que l'Ajuntament no va acordar la recepció per ple, van estar un mes i mig o dos desapareguts del mapa i sense fer-se càrrec de res. En el ple els diferents grups polítics menys un vam deixar molt clar que les mancances d'infraestructura són evidents i que manquen uns serveis mínims que quan estiguin quantificats i els haguem arreglat, la major part se n'han de fer càrrec els veïns.»

- Sils té un problema de saturació a l'escola. Quan es farà la segona escola?
- «El CEIP està saturat. Vam entregar terrenys a Educació perquè fessin lasegona escola, però va per llarg, sembla. Per tal que l'any que ve no s'hagi de posar un altre mòdul al CEIP, que ens deixaria sense pati, vam proposar cedir tres parcel·les just davant d'on hem entregat els terrenys perquè hi puguin fer la segona escola com a aularis i puguem descongestionar el CEIP. Els va semblar correcte, ja que saben que a Sils l'any vinent necessitem la segona escola, però encara no han contestat.»

- Les obres de l'N-II entre Sils i Maçanet s'han aturat perquè s'ha encarit l'obra, i el govern n'ha responsabilitat les demandes dels pobles. Hi esteu d'acord?
- «Discrepo que això pugui ser la causa de l'increment tan substancial del pressupost. Perquè aquí a Sils fem una mica de pont i a Maçanet no sé què, no trontolla una obra com aquesta. Sincerament, no m'ho crec. El que tampoc no trobo lògic és que ens vinguessin a ensenyar el projecte acabat. Si quan estaven fent el projecte haguessin vingut, no hi hauria hagut desviacions.»

- Sils és l'únic poble de la Selva que paga tot el transport escolar, tot i que no és una decisió del govern precisament?
- «Ho van aprovar tots els grups de l'oposició i s'ha de dir que al cap de dos dies alguns ja n'estaven penedits. No sembla lògic haver de pagar el transport a tothom en la mateixa mesura. L'acord de tots els ajuntaments era fer un fons de 50 euros per a la mainada que va a l'institut que servís per pagar a les famílies que no poden, però que qui pot pagar, pagués. Aquí va ser voler posar-se una medalla per part d'algú i tots els grups s'hi van afegir. Evidentment nosaltres no, perquè no ens sembla just que amb els diners municipals es pagui la gratuïtat de tothom per igual. S'ha d'ajudar a la gent que no pot, però no a tothom.»

- Quins grans projectes es gestaran aquest mandat?
- «Tenim una subvenció de més d'un milió d'euros per fer un edifici on hi haurà la biblioteca, l'arxiu i altres dependències. L'any que ve hem de fer el projecte, i amb els grups ens hem de posar d'acord a veure quin tipus d'edifici fem. I de grans coses no podem fer-ne gaires, perquè les perspectives econòmiques no són gaire bones. Aquest any, del que havíem previst de l'impost de construccions, només n'hem recaptat entre un 60 i un 70%.»

JORDI COLOMER a El Punt (08/12/2008)