dissabte, 28 de febrer del 2009

És l'economia, moniatos!

L’exaspirant demòcrata a la candidatura a la presidència dels Estats Units i actualment secretària d’Estat fa gira asiàtica. Hillary Clinton és una política dura i compromesa. Durant mesos n’hi havia, aquí i allà, que la veien molt més sòlida que Barack Obama. Va fer la mili, aquesta senyora, aguantant a la caserna les rondes del seu marit. Però una part d’aquesta solidesa –més encara, una part de la seva credibilitat política– s’ha quedat a la gatera. Gat pelat. Quan ha arribat a la Xina i requerida pels periodistes torrapolítics habituals, Hillary ha proclamat, ben alt i ben clar, que no hi anat a parlar de “drets humans”, sinó a tractar “de negocis i de Corea del Nord”. N’hi ha per parlar-ne i molt. Tant de negocis com de Corea del Nord, que de tant en tant ensenya la cresta. Però també i alhora n’hi ha per parlar de drets humans.

Almenys a la Xina fins ara els dirigents i els presidents nord-americans havien cobert l’expedient. Salvar les aparences és importantíssim en la dictadura més gran del món. On cada any la discrepància s’hi deixa la pell –no els pèls– en l’intent d’obrir la magrana més bèstia del món. Per a un polític de fora i d’un país potent és fàcil. Dues o tres frases i almenys no queda constància d’una complicitat excessiva. Però Hillary Clinton ha decidit aquesta vegada que no calia. Alguns dels mitjans més influents i més conservadors dels Estats Units ja l’hi han retret. En aquella part del món els drets humans constitueixen un valor que proclamen i reclamen des de la dreta i l’esquerra, segons el criteri tradicional. Hillary Clinton l’ha estacada fins als genolls. I aquí els de la protesta només miren a Israel o a l’Iraq.

Font: Avui.cat

divendres, 27 de febrer del 2009

La Mesa de contractació es va reunir dues vegades per aplaçar l'adjudicació del Bar del Centre Cívic de Sils


ANUNCI
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de febrer de 2009, va adoptar, entre
altres, el següent acord que transcric del llibre d’actes:
.
A d j u d i c a c i ó p r o v i s i o n a l S e r v e i d e g e s t i ó i e x p l o t a c i ó d e l B a r del C e n t r e C í v i c .
.
Expedient: 2008/1444
.
ANTECEDENTS DE FET:
- En data 30 de novembre de 2007 es va signar el contracte per a la gestió i explotació del Bar
del Centre Cívic de Sils entre el senyor Martí Nogué Selva en representació de l’Ajuntament de
Sils i la senyora Maria Ginesta Roca, per un termini de vigència de 2 anys comptats des de l’1
de desembre de 2007.
- En data 18 de Gener de 2008 mitjançant Decret d’Alcaldia s’estima la petició sol·licitada per
Maria Ginesta Roca autoritzant la modificació del nom del contracte d’adjudicació del servei de
Gestió i Explotació del Bar del Centre Cívic per el de CAROGI, S.C. ateses las característiques
especials determinants al tractar-se d’una unitat familiar ser la adjudicatària la principal titular.
- En data 17 de novembre de 2008 Manel Cases Castelló, com administrador de la Societat
CAROGI SC presenta escrit amb registre d’entrada núm. 3896 sol·licitant la rescissió del
contracte degut a causes econòmiques.
- En data 2 de desembre de 2008 es va estimar la sol·licitud de la Societat CAROGI SC
acceptant la renúncia al Contracte de gestió i explotació del Bar del Centre Cívic i es va
aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació referenciada pel procediment obert i el Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
- En data 10 de febrer de 2009 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta examinada la documentació que l’acompanya d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que estableix
l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic demana informe als Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
- En data 12 de febrer de 2009 es va tornar a reunir la Mesa de Contractació i una vegada
examinada la documentació continguda en l’expedient esmentat i vist l’informe emes pels
Serveis Tècnics
va realitzar proposta d’adjudicació a favor de Rosa Colomer Comamala.

FONAMENTS DE DRET:
— Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
— El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
_ Articles 53 i 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya.
- Decret de l'Alcaldia del 5 de juliol de 2007, de Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD :
PRIMER.- Adjudicar provisionalment a Rosa Colomer Comamala la contractació del la gestió
del servei de gestió i explotació del Bar del Centre Cívic per un import de 650.00 euros
mensuals (IVA exclòs).
SEGON.- Notificar a Rosa Colomer Comamala adjudicatari provisional del contracte, i
requerir perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de
l’adjudicació provisional en el Perfil del Contractant, la documentació justificativa d’estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar.
TERCER.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
QUART.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte en el Perfil del Contractant.
Sils, a 19 de febrer de 2009
Vist i plau,
L’alcalde president,
.
.

Política de Mossos

L'últim conflicte en què s'han vist implicats els Mossos, l'afer de les bengales del Lluís Companys, té una víctima i porta uniforme. El cap dels antiavalots de Barcelona ha deixat de ser-ho i ara dirigeix la comissaria de districte menys lluïda de la ciutat. Així s'ha acabat un episodi en què els responsables polítics del cos s'han tornat a comportar de forma erràtica: paràlisi davant dels fets –tot i la presència d'alts càrrecs a l'estadi–, inhibició mentre deixaven que un inspector suportés la pressió de la premsa i, al final, un mea culpa de compromís que va descol·locar tothom.
És com si plogués sobre mullat en un cos encara tocat per l'espectacle dels maltractaments retransmesos fa un any i mig, denunciats i esbombats per la mateixa conselleria en un gest que havia de ser exemplificador i que va es va convertir en esperpèntic.
Tenir una policia pròpia és fer política, perquè dóna poder. Montilla ho ha recordat el dia que es completava el desplegament: els Mossos són fonamentals per a l'autogovern. Per això va costar tant que els companys de partit del president cedissin les competències des de la Moncloa, als anys 80. Però per fer política amb la policia cal sentit d'Estat, cosa que implica ser rigorós amb els de dins, entomar els cops que vénen de fora i fer-se fúmer si això et perjudica la carrera. Així hauria de ser, i no ho és, la dura vida d'un alt responsable d'Interior.
Sílvia Barroso a l'Avui.cat
.

ICV-EUiA de Sils i Caldes reclamen millores a la línia de tren de Renfe

CALDES DE MALAVELLA / SILS DDG

Els regidors d'ICV-EUiA de Sils i Caldes de Malavella reclamen milllores dels trens de Renfe que enllacen Barcelona-Girona-Figueres-Portbou després que des de l'1 de febrer s'han canviat els horaris i els trens tarden més. Pels ecosocialistes, aquesta situació "no s'ajusta en absolut al tipus de transport públic, ràpid, eficaç, ecològic i de qualitat que els catalans desitgem i necessitem" afirmen en una nota. Per aquest motiu, reclamen que es canviïn alguns horaris.
.

dijous, 26 de febrer del 2009

L´alcalde d´Amer diu que s´han vulnerat els interessos del poble

GIRONA E.BATLLE/J.CALLOL
L'alcalde d'Amer, el republicà Xavier Targa, ha justificat la denúncia presentada a Fiscalia contra l'exalcalde Joan Güell per l'acumulació de casos urbanístics que hi ha en aquesta localitat. Targa, que va accedir a l'alcaldia en les passades eleccions municipals, considera que "els insteressos del poble s'han vulnerat".
L'actual màxim mandatari de l'Ajuntament d'Amer ha recordat que en les darreres setmanes han arribat a l'Ajuntament diverses sentències tant d'ordre judicial com de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat sobre quatre llicències urbanístiques que van permetre el desenvolupament de tres edificacions. En aquest sentit, ha dit que davant d'aquesta situació "no es poden fer els ulls clucs" i que la seva "obligació com a alcalde" era actuar per "depurar les responsabilitats".L'actual alcalde ha afegit que l'Ajuntament és un perjudicat directe i que només tenia dues sortides: "inhibir-se davant de coses que són flagrants o complir amb el que mana la llei".
.

Tossa: L´Ajuntament paga una multa que el Jutjat Contenciós va interposar a l´alcaldessa

TOSSA DE MAR MARTÍ SANTIAGO
El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona, va imposar mitjançant interlocutòria, el passat 13 de juny de 2008, una multa coercitiva per valor de 600 euros a l'alcaldessa de Tossa de Mar, Imma Colom (CiU), en la seva qualitat de responsable de l'Administració local, per la "resistència municipal" a trametre la documentació sol·licitada per un particular en referència a un certificat d'aprofitament urbanístic.Transcorreguts sis mesos d'aquest fet, el mateix Jutjat va requerir a la corporació municipal que acredités el pagament de la multa imposada a l'alcaldessa per evitar que s'iniciés un procés de constrenyiment contra els seus béns i drets particulars. D'aquesta manera doncs, el 12 de gener de 2009 es va fer efectiu el pagament de la multa per part de l'Ajuntament de Tossa mitjançant un ingrés al Compte de Dipòsits i Consignacions del Jutjat.L'alcaldessa de la vila va reconèixer aquest fet ja que, tal com explica, en aquests casos sempre se segueix aquest procediment "amb autorització de l'àrea econòmica". De totes maneres, Colom deixa entreveure que la multa, tot i estar dirigida a l'alcaldessa, respon a l'activitat dels serveis administratius locals que són, d'altra banda, els encarregats de fer arribar les respectives documentacions als sol·licitants i a les instàncies necessàries. "Jo no sóc l'encarregada de transmetre els expedients de l'Ajuntament, és el secretari", apunta. En aquest sentit, l'alcaldessa recorda que ella ja va adreçar-se als jutjats per explicar que la problemàtica s'origina en els serveis administratius locals perquè són aquests els que disposen de tota la documentació.
.
.

dimecres, 25 de febrer del 2009

Més judicis contenciosos administratius fruit de la negligència dels tècnics i governants de Sils


Pla Parcial d'ordenació del sector 4 Nord zona església.


1.- En data 28 d’octubre de 2008 el senyor Pere Mas Gispert, en nom i representació de la Junta Provisional del Sector, presenta escrit de recurs de reposició contra resolució de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2008.
2.- La Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2008 va acordar:
Primer.- Assenyalar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, que l’Ajuntament de Sils, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2008, va fer ús de les seves competències urbanístiques, i va suspendre l’aprovació inicial del Pla parcial del sector 4 Nord-zona església, promogut per en Josep Codina i Corral, fins a l’acompliment d’una sèrie de prescripcions ( s’adjunta copia certificada de l’esmentat acord ).
Segon.- Assenyalar igualment que no procedeix la subrogació de la Comissió Territorial d’Urbanísme de Girona en la tramitació de l’esmentat planejament derivat, a la vista de l’acord de la Junta de Govern Local i per la no producció de silenci administratiu positiu de l’aprovació inicial, atès que fins el dia 24 de juliol de 2008 l’expedient no va romandre complet, als efectes del transcurs dels terminis legals.
Tercer.- Notificar l’acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona .
3.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 5 de novembre de 2008, va acordar indicar al senyor Pere Mas Gispert, en nom i representació de la Junta Provisional del Sector, que no procedeix la subrogació en la tramitació de l’expedient del Pla parcial esmentat, atès que l’Ajuntament de Sils ha exercit les seves competències i, en conseqüència, no es donen les circumstàncies previstes a l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
4.- En data 27 de novembre de 2008 els Serveis Jurídics han emès informe

...
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD :
PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat pel senyor Pere Mas Gispert, en nom i representació de la Junta Provisional del Sector, presenta escrit de recurs de reposició contra resolució de la Junta de Govern Local de data de data 6 d’octubre de 2008.

.....


Ara l'Ajuntament haurà de nomenar advocat (altres nomenaments s'han fet per decret d'alcaldia per evitar publicitat) i algunes fonts properes a IDS apunten que l'acumulació de contractació d'advocats contra els acords municipals són la causa de l'abandonament que pateix la informació de les actes al web municipal. La Junta Provisional del sector fent exercici de les seves competències i dret i capacitat d'obrar, reclama la indemnització que en dret correspongui.

.

L'ajuntament de Sils respon amb la seva habitual negligència a la reclamació de justícia de veïns i veïnes als tribunals pel cas del Nyap
Fonts de tota solvència informen que l’Ajuntament de Sils podria estar utilitzant tàctiques dilatòries en el recurs contenciós administratiu 556/2008 presentat per un grup de veïns i veïnes de Sils contra els acords de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sils que van donar les llicències a favor de les empreses Foncie i Consum per a construir una nau industrial i utilitzar-la com a supermercat. Recordem que al mes de gener, la magistrada jutgessa va reclamar a l’Ajuntament l’expedient complet del vulgarment anomenat cas Nyap, que s’hauria de trametre en el termini màxim i improrrogable de 20 dies, d’acord amb l’article 48.3 de la LJCA. Transcorregut aquest termini, l’ajuntament encara no ha presentat l’expedient administratiu al Jutjat. El Jutjat enviarà en breu un requeriment a l’Ajuntament per reclamar-li novament l’expedient, amb l’advertiment al funcionari responsable de la responsabilitat personal en la que podria incórrer en cas de no fer-ho en el termini que es confereixi a l’efecte.
Les fonts indicades informen que els veïns denunciants informaran a la premsa, a l’opinió pública i als regidors i regidores locals de les pràctiques esmentades més amunt.

~


Text i foto: Sils, com més serem... Comenteu allà

.

diumenge, 22 de febrer del 2009

Blanes prorrogarà el pressupost del 2008 fins que una auditoria aclareixi l'estat de les finances municipals

Blanes (ACN).- L'equip de govern de Blanes (CiU, PP i PDB) encarregarà la pròxima setmana una auditoria de les finances municipals, que engloba el període 1999-2007. Durant aquests vuit anys que ara se sotmeten a estudi, tots els partits amb representació a l'Ajuntament han passat, en un moment o altre, tant pel govern com per l'oposició. D'aquesta manera es vol posar fi a les crítiques que el PSC i EUiA han fet darrerament sobre la gestió econòmica del consistori. La mesura té el suport de l'altre partit de l'oposició, ERC. Mentre s'esperen els resultats, el govern municipal ha decidit que l'Ajuntament funcionarà amb el pressupost prorrogat del 2008. Es preveu que l'auditoria estigui llesta en quatre mesos.
.

Mapfre Empresas, S.A. l'asseguradora de l'Ajuntament de Sils pels tècnics negligents


.

divendres, 20 de febrer del 2009

Definició de caciquisme

Sistema polític pel qual una democràcia parlamentària és falsejada per la manipulació electoral exercida per persones influents, que serveixen d'enllaç entre l'oligarquia que deté el poder i els habitants de llurs localitats

Més a : caciquisme de l'enciclopèdia.cat

.

Radiografia social de Sils a l'escrit d'al.legacions del Nyap

Al·legacions al Nyap
En data 16 de febrer de 2009, hem entregat a l’Ajuntament de Sils les nostres al·legacions a l’estudi de detall aprovat inicialment per la Junta de Govern de Sils de 19 de gener de 2009 i publicat com a edicte en el BOP de Girona núm. 14 de 22 de gener de 2009.
En qualsevol cas considerem que aquest estudi s’havia de lliurar abans de donar les llicències d’aquesta nau industrial o Nyap, tal com diu la normativa urbanística vigent al nostre municipi. Ara considerem una cosa grotesca el fet de presentar com a “PROJECTE” un edifici que ja està construït.
L’estudi de detall NO es va presentar quan marcava la llei. I això va provocar:
- indefensió dels veïns que no van tenir els 30 dies d’exposició pública per a consultar el projecte i els plànols i presentar al·legacions i suggerències
- va privar als regidors i regidores del ple municipal opinar sobre aquesta nau industrial, abans que fos construïda
- el projecte no va passar per la Comissió d’Urbanisme de Girona, tal com marcava la normativa
Entenem que l’actual estudi de detall és només un intent de regularitzar una nau industrial construïda amb llicències irregulars; és un intent de regularitzar o legalitzar el Nyap, seguint les normes de la política dels fets consumats
Les nostres al·legacions consten de 23 apartats i 38 planes. Tenim molts motius per demanar que el Nyap no tiri endavant. Demanem als regidors i regidores del nostre ajuntament que es llegeixin amb interès aquestes al·legacions abans de decidir el sentit del seu vot en el ple que es preveu celebrar el mes de març.
Veïns

dijous, 19 de febrer del 2009

La revolta necessària

És difícil imaginar què diran els historiadors del moment actual, perquè la història és un fang que es pasta amb el temps, i el present mai no permet la perspectiva adequada. Bo i acceptant, doncs, la manca de distància necessària per fer una diagnosi seriosa, sí que tinc la convicció que els temps actuals són decisoris, i que algun dia es recordaran com un punt d’inflexió en la nostra davallada nacional. Amb sinceritat –i amb reconegut dolor, ateses les esperances de molta gent–, crec que estem vivint un dels moments més agressius contra Catalunya que es recorden en democràcia. És una agressivitat subtil, com la famosa invasió subtil de japonesos contra la qual Pere Calders alertava còmicament en els seus contes breus. A diferència d’altres moments de soroll barroer i traç gruixut, com, per exemple, el del segon mandat d’Aznar, el d’ara és un moment de somriures còmplices, bones intencions, amics i col·legues a banda i banda del pont aeri, i ensucrades promeses.

Però amb el somriure no arriba la revolta –que diria en Lluís Llach–, sinó un sever paquet de decisions, la intenció del qual és aprimar, fins allà on es pugui, la nostra capacitat de decisió. Amb el copet a l’esquena d’haver votat un nou Estatut, que semblava que havia de redimir els catalans d’ells mateixos, el nou govern està usant tot l’aparell de l’Estat no només per incomplir la llei aprovada, sinó per colar-nos, by the way, algunes substancials retallades. És a dir, veient com evoluciona la cosa, és molt probable que la nova “Constitució” catalana, que havia de ser la pista d’aterratge d’un nou concepte de sobirania, esdevingui l’excusa per reduir-la substancialment. I aquí hi val tot. Val l’estafa de no complir amb el finançament debatut, negociat, pactat i aprovat, amb la conseqüència immediata de deixar sense recursos el govern català. Val aprofitar lleis menors, per recuperar cotes de sobirania central. I val aprofitar la “solidaritat” per deixar fora del diner públic a les ONG que actuïn només a Catalunya. I valdrà, ai las!, aprofitar l’avinentesa del Tribunal Constitucional –aquest òrgan “independent”– per posar en qüestió la definició mateixa del país, com si un tribunal pogués dir-li a un territori si és o no és una nació. Què passa? Que estan per damunt de la història, de la memòria, del llegat col·lectiu? Estan per damunt de la voluntat dels ciutadans d’un territori? Estan per damunt dels sentiments de la gent? És com si l’Imperi Austrohongarès hagués dit als txecs que no eren una nació, o com si ho digués l’actual rei de Bèlgica als flamencs, o com si ho diguessin els anglesos dels escocesos. Però a diferència de tots aquests referents, Espanya no s’ha construït històricament des d’una perspectiva de respecte als pobles, de manera que tot està escrit en el seu ADN.

Si hi afegim, a més, que el Constitucional retallarà presumiblement molts altres aspectes de l’Estatut, el qual ja no era per tirar coets, a més de les moltes invectives contra el català en tots els estaments de poder, i la feblesa de la nostra societat civil, tenim un túrmix demolidor contra Catalunya. No tinc cap dubte que estem en un moment de risc elevat, i que Zapatero, l’home que somriu millor quan menteix, pot esdevenir el pitjor dels postres malsons. Sovint, com saben els territoris en conflicte, el pitjor enemic és el que sembla més amic.

En aquesta tessitura, la principal feblesa de Catalunya és la suma de partits amb “consciència nacional” que esdevenen còmplices de la situació i callen, atorguen o, com a molt, rondinen una mica, llancen algunes expressions fatxendes a l’aire –no fos cas que no semblessin de Ripoll–, i mantenen la cadira i el cotxe oficial. ¿No seria hora de prendre decisions efectives, i no simples proclames retòriques? Sobretot perquè si la tesi d’aquest article és malauradament certa, la història recordarà dues coses: una, que Catalunya va començar a davallar de manera indefectible; l’altra, que alguns partits catalans i catalaníssims en foren còmplices.


Pilar RaholaEl web municipal de Sils empitjoraL'acta de la Junta de Govern de data 15 de desembre de 2008 està penjada fa més de tres setmanes a la secció destinada als Plens, i l'acta del 31 DESEMBRE demana una autentificació secreta per accedir.


Tot i el reclam realitzat des d'internet, la situació no millora i el web municipal amenaça en convertir-se en el tercer Nyap de Sils, sota l'alcaldia d'en Nogué.
.
A més a més, el web municipal ha eliminat les Normes Subsidiàries d'aplicació a Sils i que han estat ignorades en tots els acords i bans del Nyap de Can Cabirol.
.

dimarts, 17 de febrer del 2009

Presenten l’associació mediambiental Orchis

L’objectiu és donar a conèixer la Natura de les comarques de la Selva i el Maresme
2009-02-17, Redacció/
Hi col.laboren biòlegs i naturalistes provinents de diversos àmbits professionals però amb objectius i interessos comuns. Entre aquests, destaquen l'estudi, la gestió i la recuperació dels ecosistemes, la fauna, la flora i la resta del patrimoni natural i cultural. L’àmbit d’actuació són les comarques de la Selva, el Maresme, el Gironès i territoris propers.

També treballaran en l'educació i la seducció ambiental, a més de la custòdia del territori en col.laboració amb particulars i administracions.

Alguns dels projectes ja iniciats per l'Associació són el seguiment de les poblacions de rèptils i amfibis de la conca de la Tordera, amb especial atenció a les tortugues d'aigua, el seguiment de l'avifauna de Sils i la caracterització de les poblacions d'ocells d'espais agrícoles de la plana de la Selva.

L'Associació, quan sigui necessari, denunciarà i posarà en coneixement de les diferents administracions i del públic en general tots aquells fets i delictes ecològics o incompliments de les normes previstes per les Lleis en la defensa i protecció de la Natura.


Audio
Joan Ferrer parla amb Alfons Delgado, president d'Orchis

Font: http://www.radiomarina.com
.

dilluns, 16 de febrer del 2009

Jutgen un exalcalde de Garriguella i dos funcionaris per una estafa de més de 35.000 euros

El ministeri fiscal demana una pena de 8 anys de presó per a un secretari municipal i el cas seurà a la banqueta al què aleshores era el batlle del municipi
.
ACN/DDG El ministeri fiscal demana una pena de 8 anys de presó per a un secretari municipal de Garriguella (Alt Empordà), Marcel V.R., per haver-se apropiat més de 35.000 euros de la caixa municipal. L'acusat, que ara té 55 anys, va aprofitar el càrrec per apropiar-se de manera successiva dels diners públics. Segons concreta el fiscal, el secretari posava la mà a la caixa, cobrava xecs a nom de l'Ajuntament i s'embutxacava els diners i, fins i tot, arribava a falsificar signatures per ingressar els talons. L'estafa, que arribarà a judici en els propers mesos, va tenir lloc entre els anys 1.987 i 1.990 El cas també asseurà a la banqueta dels acusats l'exalcalde de torn i un altre funcionari.
El cas, que es jutjarà a l'Audiència de Girona, fa referència a un rosari d'irregularitats a l'Ajuntament de Garriguella que -com ressalta el fiscal- van sumir el consistori en 'un caos comptable' l'any 1.990. El principal acusat en l'afer és un veí de Llançà (Alt Empordà), Marcel V.R., que des del 1.980 ocupava la plaça de secretari municipal.L'acusat s'encarregava de la comptabilitat al consistori i, entre les seves funcions, hi havia les de portar el control dels llibres de comptes, cobrar els tributs i taxes, emetre talons a nom de l'Ajuntament i ingressar els xecs. Segons concreta el fiscal, entre els anys 1.987 i 1.990, el funcionari es va dedicar a posar la mà a la caixa municipal de manera successiva.
Aprofitant-se del seu càrrec i del fet que tenia accés directe als diners, Marcel V.R. va 'sostreure, de manera permanent, cabdals públics' i els va fer servir per interessos personals. Per no desvetllar sospites, el secretari va fer servir tot un conjunt d'estratagemes.El ministeri fiscal indica que, com que el processat tenia la clau de la caixa, agafava constantment diners en metàl•lic de diferents ingressos que es feien a l'Ajuntament de Garriguella. Així, entre els anys 1.987, 1.988 i 1.989, l'acusat va embutxacar-se més de 10.600 euros amb aquest sistema.
.
Font: Diari de Girona (16/02/09)
.
.

diumenge, 15 de febrer del 2009

Convergents contra el Nyap


Al facebook i als blocs (Invitació al referèndum) persones properes o vinculades a Convergència també mostren públicament el seu rebuig al Nyap.


Cas de votar a favor o abstenir-se al ple del març sobre l'estudi de detall dels dos Nyaps, CiU de Sils, no secundaria les tesis dels seus companys de Puigcerdà que van ser avalades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Amb tot, a Sils s'especula amb un fosc pacte Anoro-Nogué, propiciat pels propis tècnics municipals tal i com ja va passar amb les propostes d'auditar l'ajuntament.

La resposta, al nou ple del nyap del març.
.

Un conductor atropella mortalment un treballador a Sils i s´escapa

SILS ACN/EUROPA PRESS/DDG

Un treballador dels serveis de neteja de Sils que estava treballant a la carretera GI-555,al quilòmetre 2,5, ha mort atropellat pel conductor d'un vehicle que ha fugit del lloc de l'accident, segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra.

Vicente Ll.B., de 47 anys i veí de Maçanet de la Selva, va ser atropellat a primera hora del matí i vaser traslladat amb ferides de gravetat amb una ambulància medicalitzada a l'hospital Trueta de Girona, on va morir durant la tarda.

La policia autonòmica ha obert una investigació per localitzar el vehicle i el conductor autor de l'atropellament que va fugir del lloc dels fets sense auxiliar la seva víctima.
.
Diari de Dirona (15/02/2009)
.

dissabte, 14 de febrer del 2009

Veïns de Vallcanera reclamen més neteja a la urbanització


Denuncien que l'Ajuntament no ha fet res per arreglar-la


E.BATLLE


Un grup de veïns de la urbanització de Vallcanera, a Sils, s'ha queixat perquè, segons diuen, des que l'Ajuntament se'n va fer càrrec, al mes d'octubre de l'any passat, "no s'hi neteja i tot està fet un desastre". Així ho explica Miguel Gálvez, un dels veïns qui, a més, assegura que han parlat amb l'Ajuntament i que els "van prometre que farien alguna cosa i no fan res, no tenen voluntat de fer-ho".El cas és que aquesta àrea residencial, que té més de 1.000 habitants, té algunes mancances, com ara l'estat de l'asfalt i l'estat d'alguns serveis. En aquests moments, l'Ajuntament de Sils està avaluant el cost que podria suposar arreglar-ho, "perquè es troba en aquest estat des de fa vint-i-cinc anys" i els costos repercutiran també en els veïns, afirma l'alcalde, Martí Nogué (IdS). Aquest, a més, nega que no s'hi faci neteja i afirma que "els carrers es netegen un cop al mes, com a tot Sils".
Font: Diari de Girona (14/02/09)
.

dijous, 12 de febrer del 2009

IDS castiga Vallcanera amb permís de l'AnoroLes associacions de Vallcanera estudien manifestar-se contra el govern de Sils, atès el nivell d'abandonament a que IDS està sotmeten a Vallcanera.
Més fotos i informació al Bloc de Vallcanera
.


Es confirma la recessió de l'economia espanyola

Cartell electoral eleccions espanoles 2008 que repartien la colla d'IDS ( les males llengues de Sils diuen que en Xico va votar al de la foto, que per això s'abtenen al Nyap ;-) )))

Notícia avui a l'Avui:


El PIB espanyol es va contraure un 1% entre l'octubre i el desembre en taxa intertrimestral, segons l'Institut "Nacional" d'Estadística (INE), de manera que es confirma l'entrada en recessió de l'economia espanyola, és a dir, dos trimestres consecutius de creixement negatiu, fet que no passava des de fa 15 anys.

.

El Nyap de Sils a TV Girona, en directe:

Dijous, 12 a les 12 hores:
.
.

dimecres, 11 de febrer del 2009

TV-Nyap


El Nyap de Sils a TV de Girona

.
Comenteu al link del Bloc Sils, com més serem... (atès que l'alcalde no convocarà cap consulta ciutadana d'aquelles que va prometre al seu programa electoral)
.

Espais desnonats alerta que la Riera de Vallcanera perilla
La riera de Vallcanera en terme de Sils (La Selva) fotografiada ara fa un any. Aquests hàbitats presumiblement seran afectats per l'ampliació a sis carrils de l'autopista AP-7. La riera de Vallcanera, a més de ser un espai natural protegit pel PEIN, conté vertaderes joies animals com és l'espinós, un petit peix protegit per la legislació europea.


Foto i text: Espais desnonats

.

dimarts, 10 de febrer del 2009

Vallcanera i Les Comes, també se senten menystingudes pel govern d'IDS

VALLCANERA LA GRAN OLVIDADA POR PARTE DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE LOS DE IDS-PSC DE SILS. LAS CALLES DE VALLCANERA SIGUEN SIN LIMPIARSE

DESDE EL 1 DE ENERO EL AYUNTAMIENTO DE SILS SE TENIA QUE HABER HECHO CARGO DE LA LIMPIEZA DE VALLCANERA , DICHO POR VOCA DEL SEÑOR JOAN COT. OTRA PROMESA INCUMPLIDA.
TODAVIA ESTAMOS ESPERANDO LAS DOS ASOCIACIONES DE VALLCANERA LA CONTESTACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LOS DOS REGISTRO DE ENTRADA EFECTUADOS POR ESTAS DOS ASOCIACIONES.EL SILENCIO COMO RESPUESTA A ESTOS DOS REGISTROS DE ENTRADA DE ESTAS DOS ASOCIACIONES.
ESTOS DOS ESCRITOS ERAN SOBRE EL CONTRATO DEL AGUA Y SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE VALLCANERA PARK.
.
.

Raons contra el Nyap

Què en treure’m de tirar el Nyap a terra?
Responem a la teva pregunta:


- edificar un altre supermercat decent i legal, si el promotor vol. I si no vol caldrà llegir-li la cartilla ( totes les restriccions imposades per les normes urbanístiques i comercials) i bon vent.
- respectar l’urbanisme de Sils, un poble que no es mereix tenir una nau industrial de formigó prefabricat de 8 i més metres d’alçada al mig del seu teixit urbà. Una alçada estúpida ja que està previst que la nau de vendes tingui una alçada molt més reduïda, sota un cel ras
- edificar un supermercat més baix, amb alineacions, formes, alçades i materials adients a l’urbanisme de Sils, respectuós amb el nostre entorn
- edificar un supermercat respectant unes distàncies dignes a les voreres, i que tingui un pati del darrera propi (com el supermercat Dia de Santa Coloma de Farners, per posar un exemple), en terrenys seus, sense l’escàndol tercermundista de convertir un carrer (amb famílies que hi viuen) en el pati del darrera de l’empresa, on els camions del super no hagin de maniobrar en ple carrer per recular cap a un minúscul moll de càrrega i descàrrega
- respectar la normativa que diu que abans d’autoritzar una superfície comercial mitjana s’ha de tenir en compte la mobilitat. A la reunió amb els veïns l’alcalde va reconèixer que això de la mobilitat (carrers, automòbils dels clients, camions de serveis, autobusos comarcals …) no s’havia estudiat però que en un futur hi havia la voluntat d’estudiar tot el tràfic dels carrers de Sils. Això no és el que diu la llei, senyor alcalde, així no s’autoritza un superfície comercial mitjana
- clarificar políticament el funcionament del nostre ajuntament, perquè quedi clar que volem joc net a Sils, sense xanxullos, amb uns tècnics i polítics al servei de la gent del poble i que no s’entreguin als interessos del primer promotor foraster que truca al despatx
Ja veus que en podríem treure moltes coses bones d’aterrar el Nyap, si l’ajuntament o el jutjat revisen les llicències i es demostra la seva il·legalitat.
.
.
Comenteu alla.
.

dissabte, 7 de febrer del 2009

Nyap-Reparcel.lació encoberta fent dos solars on només pot haver un segons el pla parcial i les normes urbanístiques ?

Llegint aquest comentari a Sils com més serem... és el que sembla:


Nyap II
L’estudi de detall que en Nogué vol aprovar en un ple del mes de març preveu construir un segon Nyap en el tros superior de la parcel·la. Si l’actual Nyap té 1.150 m2 de sostre, el segon Nyap serà un conjunt de tres edificis comercials amb 1.300 m2 de sostre. És bo que tothom sàpiga el que la Junta de Govern IdS va aprovar inicialment i el que l’alcalde vol que un Ple del mes de març aprovi definitivament.
L’estudi de detall s’havia d’aprovar abans de les llicències, com diu literalment la normativa urbanística de Sils ( el Ple municipal, els veïns de Sils i la Comissió d’Urbanisme de Girona haguessin tingut temps de dir la seva).
El que es pretén aprovar ara és un estudi de detall a misses dites, reclamat per un curiós decret d’alcaldia, amb l’excusa que el 15 de desembre l’arquitecte municipal ha efectuat una visita i ha pogut constatar que s’estan realitzant moviments de terres … a la part de dalt de la parcel·la.
I la jugada continua …
Imaginem que, ara, intentaran que els metres quadrats del Nyap II no computin com a supermercat. Recordem que el PTSEC (Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials 2006-2009), únicament permet la implantació a Sils d’un màxim de 723 m2 de superfície de venda destinada a supermercat entre el període 2006 a 2009.
.
Comentaris a Supermercat
.

L'Anna Suñé no contestaPregunta a la senyora Anna Mª Suñé Pujol, mestressa d’una perruqueria, presidenta de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Sils, número 5 de la llista IdS-PM a les eleccions municipals passades:
Sabem que l’alcalde del seu grup s’ha transformat en un activista a favor del Nyap. Ell va tombar, amb el seu vot de qualitat, les mocions contra les irregularitats urbanístiques del Nyap. I s’hi ha mullat tant que ha convertit l’ajuntament en una oficina de col·locació al servei del Nyap, més enllà dels objectius de la borsa de treball municipal que ja fa temps que funciona.
El senyor Nogué, s’hi ha posat tant de ple, que s’hi juga la seva carrera política: si el Nyap s’enfonsa, l’alcalde també. Per això invertirà molt diner públic en advocats que defensin la seva causa, la causa del Nyap.
Doncs bé, ¿com s’ho fa vostè per ser presidenta dels comerciants, militar a IdS, ser una incondicional de l’alcalde i estar favor del Nyap?. Sap vostè que la peixateria La Selva ha tancat?, que la drogueria Schlecker té poca clientela, que l’antic DIA, ara Coaliment, no acaba d’arrencar?. Pregunti vostè als amos de la bodega i de l’estanc què pensen de la competència que els faria el Nyap. Sense comptar amb totes les promeses de canvis ètics que el seu partit IdS ens va prometre a les passades eleccions.
Considerà vostè que la seva és una situació esquizofrènica que mereix un bon anàlisi?
Més a : Pregunta a la senyora Anna Mª Suñé Pujol i Comentaris (ja som prop de 440) a Supermercat.

Controvèrsia als Mossos per una bústia de queixes

La posada en marxa d’una bústia electrònica a través de la qual els ciutadans poden fer arribar queixes, agraïments i suggeriments als Mossos d’Esquadra s’ha convertit en un nou motiu de controvèrsia al cos. Tant és així que el sindicat SAP-UGT l’esmenta com un dels motius per convocar una concentració de protesta davant la seu d’Interior el 18 de febrer.
Mentrestant, en la presentació oficial de la iniciativa, el conseller Joan Saura va assegurar ahir que la bústia electrònica neix per avançar en el model de proximitat, perquè els Mossos volen convertir-se en “la policia que més escolta els ciutadans”. En canvi, els sindicats critiquen que és una eina del tot innecessària, perquè ja existeixen canals perquè la ciutadania es pronunciï. En la mateixa presentació oficial es van facilitar dades relatives a l’any passat: prop de 320 agraïments i 300 queixes.
Eina de fiscalitzacióPer David Miquel, de l’SPC, la bústia és una “eina més de fiscalització que només genera desconfiança envers els Mossos”. Una opinió compartida per Jordi Costa, del CAT, que afegeix que també és “una eina encoberta perquè afers interns obri investigacions”. Per la seva part, Toni Lara, de l’SME-CCOO, reitera que és “innecessària”.
El SAP-UGT considera que aquest és un element més de “la política d’aparador” del departament, en paraules de Valentí Anadón. Per això el 18 de febrer es concentraran i lliuraran un manifest amb les seves reivindicacions.
AVUI.CAT (07/02/2009)
.

divendres, 6 de febrer del 2009

Wafa Sultan a Al Jazeera

Diari de Girona informa de les crítiques d'AMS al Nyap-Ban i en Nogué tira de sociovergència.

L´Ajuntament de Sils emet un ban publicitant feina en el ´polèmic´ supermercat

AMS, a l'oposició, considera que "és una irresponsabilitat de l'alcalde posar un mitjà públic, com és un ban, al servei d'un empresa privada"

SILS E.BATLLE

L'Ajuntament de Sils ha emès un ban on publicita l'obertura del termini per presentar currículums per al personal del nou supermercat Consum de Can Cabirol, un establiment comercial que fa anar de corcoll el municipi, després que veïns i dos grups de l'oposició (AMS, ICV-EUiA) denunciessin les presumptes irregularitats d'aquest comerç, instal·lat a l'entrada del poble venint de Santa Coloma.
Aquest anunci del consistori ha fet saltar crítiques del grup d'AMS, a l'oposició, que titlla en un comunicat "d'irresponsabilitat de l'alcalde posar un mitjà públic com és un ban al servei d'una empresa privada".Per la seva banda, l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), es mostra indignat per l'actitud d'AMS i assegura que "és una irresponsabilitat per part seva dir el que diuen", ja que segons ell, el que fa "és publicitar a tota la gent que li interessi la feina en el camp del comerç perquè s'inscrigui a la borsa de treball de Sils".
Recursos per resoldre
AMS continua les seves crítiques afirmant que el supermercat és un tema polèmic i denuncia que es tracta d'una activitat "que es pretén iniciar sense resoldre les denúncies -un contenciós d'un grup dels veïns- que hi ha en curs, la resolució de les quals podria impedir l'obertura del negoci" i per aquest motiu, reclamen que l'alcalde faci "la retirada immediata del ban de tot arreu". L'alcalde per la seva banda, afirma que "no traurem el ban" i que el supermercat podrà donar feina a prop d'una vintena de persones i que "s'ha d'aprofitar l'oportunitat". El supermercat actualment es troba amb les obres aturades per Decret d'Alcaldia, ja que es van detectar moviments de terra en una àrea del solar on no hi havia res previst. Per aquest motiu es va reclamar un estudi detall i més documentació. L'estudi detall ja ha estat aprovat per comissió de Govern i ara s'obrirà el termini d'al·legacions. "Amb tota probabilitat, el mes de març podria passar per ple i quedar tot resolt", assegura Nogué.
.
Font: Diari de Girona (06/02/2009)
.

La revolta contra el nyap de Sils no s'atura


Clica la imatge per conèixer "El Nyap de Sils" a Google, avui 6 de febrer de 2009
Comentaris ( ja som més de 400 ) a: Supermercat
.

dijous, 5 de febrer del 2009

AMS informa als mitjans de comunicació


COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ


Acord Municipal per Sils denuncia que l’alcalde hagi distribuït un ban municipal per anunciar ofertes de treball per a una empresa privada
Es tracta del polèmic supermercat de la zona de Can Cabirol, que està sota sospita d’irregularitats urbanístiques
Fa uns dies, s’ha distribuït a Sils un ban municipal en el qual l’alcalde, Martí Nogué (IdS-PM), informa de l’obertura d’un termini per a la presentació de currículums per seleccionar personal per a un nou establiment comercial que es vol obrir al municipi.
Es dóna la circumstància que aquest establiment és el polèmic supermercat que s’està construint a la urbanització de Can Cabirol sota sospita d’irregularitats urbanístiques i contra el que un grup de veïns, han presentat diferents denúncies a Urbanisme que podrien acabar fallant en contra de les llicències concedies per l’Ajuntament per a aquesta activitat.
El grup municipal d’Acord Municipal per Sils (AMS-AM) considera que “és una greu irresponsabilitat de l’Alcalde posar un mitjà públic municipal com és un ban al servei d’una empresa privada.”
La finalitat dels bans municipals no és servir d’eina informativa per a les empreses privades i això és precisament el que ha fet l’Alcalde de Sils, amb l’agreujant que es tracta, en aquest cas, d’una activitat que es pretén iniciar sense resoldre les denúncies que hi ha en curs, la resolució de les quals podria impedir l’obertura del negoci.
Acord Municipal per Sils creu que tot plegat és un intent de l’Alcalde d’ocultar la negligència del govern municipal amb el pretext de la creació d’uns llocs de treball al municipi que podrien ni tan sols existir, depenent de com acabi l’expedient, actuant d’una manera “barroera” i amb menyspreu cap els veïns afectats directament per aquesta obra, presumptament, il·legal.
Finalment Acord Municipal per Sils demana la retirada immediata del ban de tots els llocs on pugui estar a exposició pública.


A TÍTOL INFORMATIU VOLEM AFERGIR:
El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS), diu en el seu article 67 que els bans locals tenen per objecte, entre altres finalitats, fer un recordatori a la població del compliment dels deures ciutadans , l’aclariment d’aquestes quan sigui necessari o efectuar convocatòries populars amb motiu d’esdeveniments ciutadans.
En aquesta definició no hi trobaríem la utilització dels bans com a eina de publicitat o al servei d’una empresa privada.
Per la seva banda la Llei municipal i de règim local estableix que les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que els són encomanats.
Aquesta darrera definició és taxant: servir amb objectivitat implica que el tracte a tercers ha de ser igual per tal respondre correctament als interessos generals. És en aquest marc que no s’accepta el tracte arbitrari o les prebendes subjectives a favor d’un tercer.
La redacció i distribució d’un ban municipal informant que una empresa privada selecciona personal al municipi contradiu tots aquests principis:
- Per una part significa fer ús inapropiat d’una eina d’informació municipal que s’ha d’utilitzar per a les finalitats descrites.
- Per una altra part significa posar a disposició d’un determinat particular una eina d’informació que no s’ha posat mai al servei d’altres particulars o empreses.

.
Font: Bloc d'AMS ; Comentaris (jsom més de 400) a Supermercat
.

Cometari del Bloc: Quina mània d'AMS a no criticar els tècnics negligents ;-)
.

dimarts, 3 de febrer del 2009

Atenció ciutadana d'ICV, cada setmana a l'ajuntament
ICV-EUiA-EPM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ
Cada dijous de 18h a 20h de la tarda, ens trobareu a l`Ajuntament, a la planta baixa, al despatx que hi ha entrant a mà dreta.
Us hi esperem !
Esperem les vostres propostes, consultes, preguntes, ...Un altre Sils és possible !!!!

.

diumenge, 1 de febrer del 2009

Joc brut de l'ajuntament amb diners públics: 9.000 € per dossiers contra parcel.listes de Vallcanera i els que reclamen als tribunals


El ple del 3 de juliol de 2008 (sí, el mateix que va aprovar la gratuïtat universal del transport escolar que tan va empipar a l'alcalde, fins el punt de fer repetir la votació) i a l'empara de denúncies arxivades, el grups municipals es van deixar colar un acord que literalment sostenia: "que es venen formulant acusacions i insults" i no s'ho perdin, "mitjançant escrits a l'ajuntament i per altres mitjans" amb la voluntat "de fer un dossier".


Cap problema. Els esperem amb molt de gust. I si es pensen que podran callar les meves crítiques, o obligar-me a amagar fotos amb publicitat immobiliària a l'expositor de l'ajuntament, que és de lliure accés. Que s'esperin una bona estona.

..

Pregunta a la senyora Anna Mª Suñé Pujol

Anna Suñé, presidenta de l'ACES i candidata d'IdS a una foto dels Quaderns de SilsPregunta a la senyora Anna Mª Suñé Pujol, mestressa d’una perruqueria, presidenta de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Sils, número 5 de la llista IdS-PM a les eleccions municipals passades:
Sabem que l’alcalde del seu grup s’ha transformat en un activista a favor del Nyap. Ell va tombar, amb el seu vot de qualitat, les mocions contra les irregularitats urbanístiques del Nyap. I s’hi ha mullat tant que ha convertit l’ajuntament en una oficina de col·locació al servei del Nyap, més enllà dels objectius de la borsa de treball municipal que ja fa temps que funciona.
El senyor Nogué, s’hi ha posat tant de ple, que s’hi juga la seva carrera política: si el Nyap s’enfonsa, l’alcalde també. Per això invertirà molt diner públic en advocats que defensin la seva causa, la causa del Nyap.
Doncs bé, ¿com s’ho fa vostè per ser presidenta dels comerciants, militar a IdS, ser una incondicional de l’alcalde i estar favor del Nyap?. Sap vostè que la peixateria La Selva ha tancat?, que la drogueria Schlecker té poca clientela, que l’antic DIA, ara Coaliment, no acaba d’arrencar?. Pregunti vostè als amos de la bodega i de l’estanc què pensen de la competència que els faria el Nyap. Sense comptar amb totes les promeses de canvis ètics que el seu partit IdS ens va prometre a les passades eleccions.
Considerà vostè que la seva és una situació esquizofrènica que mereix un bon anàlisi?
Font i més comentaris: Sils, com més serem...
.

Chuck Berry & Bruce Springsteen - Johnny B Goode (Live 1995)